Erwähnt in Briefen

Datum Korrespondent(en) Ort
22.12.1821 An Karl August Böttiger
Berlin

Erwähnt in amtlichen Schriften

Datum Korrespondent(en) Ort
21.09.1800 Von Aloys Hirt
08.07.1821 An Maximilian Samson Friedrich Schöll
Berlin

Links zu externen Websites