griech. Philosoph, Schüler Platons

Erwähnt in amtlichen Schriften

Datum Korrespondent(en) Ort
21.09.1800 Von Aloys Hirt

Links zu externen Websites