Erwähnt in Briefen

Datum Korrespondent Ort
04.04.1789 An Johann Wolfgang von Goethe
Rom
12.04.1796 An Johann Wolfgang von Goethe
Rom
12.07.1797 An Anna Henriette, geb. Danovius Schütz
Weimar
08.06.1800 An Georg Zoega
Berlin
24.08.1801 An Karl August Böttiger
Berlin
25.07.1807 An Friedrich von Matthisson
Berlin
13.04.1808 An Johann Wolfgang von Goethe
Berlin
10.06.1809 An Georg Andreas Reimer
Berlin
15.07.1809 An Karl August Böttiger
Berlin