Marmorstatue, Erwerbung unbekannt (evtl. 1742 Slg. Polignac); Berlin, Schloss Charlottenburg, Magazin; 1787 Akademie der Künste; 1822 Stadtschloss, Kunstkammer; 1831 Kgl. Museum Berlin; 1922 verkauft, 2011 Budapest, Szépmüvészeti Múzeum; H. ges.: 0,88 m; Inv. Nr. 73,5 A (ehem. Berlin, Antikensammlung Sk 532) (nach: Fendt, 2012, Bd. 2, Kat. 1, S. 4 ff.)